Algemene voorwaarden – Inspectie en Advies

Algemene voorwaarden Loman Elektrotechniek Inspectie en Advies.

 

Begrippen.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Loman Elektrotechniek Inspectie en Advies. Wederpartij: de partij die akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Loman Elektrotechniek Inspectie en Advies.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en (raam) overeenkomsten inzake het verrichten en leveren van diensten door gebruiker.
 2. Deze algemene voorwaarden gaan boven de algemene of inkoopvoorwaarden van wederpartij tenzij door beide partijen hiervan uitdrukkelijk is afgeweken en deze afwijkingen schriEelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst.
 3. Een verwijzing naar de algemene voorwaarden van wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door gebruiker niet aanvaard.
 4. De wederpartij aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten met gebruiker.

 

Artikel 2. Aanbieding en offertes

 1. De aanbiedingen van de gebruiker zijn vrijblijvend: de aanbieding kan vlak na ontvangst van de aanvaarding alsnog worden herroepen tenzij de aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.
 2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch ze zijn niet
 3. De wederpartij dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
 4. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, dienen alle overlegde documenten te worden geretourneerd aan het adres van de gebruiker.
 5. Indien op basis van een aanbieding van de gebruiker er geen overeenkomst tot stand komt heeE de gebruiker ten laste van de wederpartij recht op een redelijke vergoeding van de aan de prijsaanbieding verbonden Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen twee weken na de datum van de betreffende factuur.
 6. De geldingsduur van de offerte is drie maanden vanaf de datum van

 

Artikel 3. Aanvaarding en oplevering.

 1. De wederpartij is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 2. Toetsing door of namens de wederpartij geschiedt, na overleg met de gebruiker, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de De gebruiker zal binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.
 3. Het uitbrengen van een (definitief) keuringsrapport geldt als opleveringsmoment voor gebruiker en vormt tegelijkertijd het moment van aanvaarding.
 4. Zodra de gebruiker te kennen heeE gegeven dat de resultaten van de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de wederpartij de toetsing niet binnen redelijke termijn (de reclamatietermijn van gebruiker) keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
 5. Kleine gebreken die vóór de betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de veiligheid van de installatie niet in de weg staan.
 6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. De gebruiker is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal

deelopleveringen.

 1. Tijdens de inspectie moet ingepland worden dat de laagspanningsinstallatie uitgeschakeld moet worden voorti de isolatiemeting, testen aardlekschakelaars en aardlekschakelaars door metingen op

 

Artikel 4. Verrichten van de werkzaamheden.

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens een door gebruiker op te stellen planning, waarvan een exemplaar aanwezig zal zijn bij de wederpartij.

 

 1. Alle werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag van 0ti.00 uur tot 16.30 uur) van gebruiker.
 2. Indien dit het gebruik van de installatie(s) nadelig beïnvloedt kan hiervan worden
 3. Werkzaamheden buiten normale werktijden van de gebruiker zullen worden verrekend volgens de overeengekomen tarieven.
 4. Het verrichten van de schakelhandelingen gebeurt in overleg met de desbetreffende verantwoordelijke.
 5. Noodzakelijke herstelwerkzaamheden worden besproken met de
 6. Na de inspectie wordt er binnen 30 werkdagen een inspectierapport

 

Artikel 5. Verplichtingen wederpartij.

 1. Werkzaamheden buiten normale werktijden van de gebruiker zullen worden verrekend volgens de overeengekomen wederpartij zal zorgdragen voor: het op de hoogte stellen van de installaties en het

tijdstip waarop de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, het verlenen van vrije toegang verlenen tot het terrein, het gebouw en de locatie waar de installatie(s), waaraan moet worden gewerkt, zich bevinden, het tijdig ter beschikking stellen aan gebruiker van alle op de installatie(s) betrekking hebbende documentatie (elektrische werkingsschema’s, onderhoudsvoorschriEen en bedieningsvoorschriEen e.d.)., de wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen, voor goede werkomstandigheden conform de Arbo wetgeving, het beschikbaar stellen van voor de uitvoering van de opdracht benodigde bedrijfsstoffen (waaronder bijvoorbeeld water en elektriciteit).

 1. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden in verband met de in het vorige lid genoemde documentatie, hulpmiddelen en bedrijfsstoffen.
 2. Indien door eisen van wederpartij en/of ten gevolge van weZelijke bepalingen het noodzakelijk is dat meer dan een persoon op de werklocatie aanwezig is zal wederpartij zich verplichten hiervoor toezicht en/of middelen beschikbaar te stellen.
 3. Als met normale hulpmiddelen de installatie(s) niet bereikbaar zijn, dient wederpartij specifieke hulpmiddelen ter beschikking stellen aan gebruiker zoals bvti steigermateriaal, hoogwerkers, buitenproportionele ladders, etc. De kosten hiervoor komen voor rekening van wederpartij.
 4. De wederpartij zorgt er voor, dat de gebruiker tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld.
 5. Indien de wederpartij in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan de gebruiker de overeenkomst ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
 6. De wederpartij is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/ locaties waar de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig
 7. De wederpartij is verplicht de gebruiker tijdig voor gevaarlijke situaties te
 8. De wederpartij zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat de gebruiker in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de wederpartij is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
 9. De wederpartij is indien bij gebreken er onmiddellijk gevaar dreigt de installaties onmiddellijk buiten gebruik te stellen, de installaties te beveiligen tegen opnieuw inschakelen, de gebreken onmiddellijk te herstellen en dat direct door te geven aan gebruiker.
 10. De wederpartij is buiten de werktijden van de gebruiker verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de gebruiker, zoals materialen, voertuigen, werktuigen en (meet) gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd.
 11. De wederpartij is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van weZelijke voorschriEen en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriEen van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking
 12. Het is de wederpartij niet toegestaan om de gebruiker, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de overeenkomst. De wederpartij dient de werkzaamheden van de gebruiker zo min mogelijk te

 

Artikel 6. Rechten en plichten gebruiker

 1. Alle werkzaamheden aan de installaties worden door gebruiker gerapporteerd aan
 2. Gebruiker mag uit gaan van goed functionerende en in goede staat verkerende installatie(s).
 3. De gebruiker geeE tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.
 4. Gebruiker zal, indien noodzakelijk, voorstellen doen aan wederpartij ter verhoging van de bedrijfszekerheid van de installatie(s).
 5. De wederpartij zal wijzigingen inzake het gebruik en/of bestemming van het pand waarin de installatie(s) zich bevinden tijdig aan gebruiker melden.
 6. Gebruiker is gerechtigd om in overleg met wederpartij de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan Onder derden worden verstaan gediplomeerde freelancers, die conform het juiste kwaliteitsniveau handelen zodat altijd aan de weZelijke eisen wordt voldaan bij de uitgevoerde inspecties aan installaties.
 7. De gebruiker is verplicht om alle gegevens van de wederpartij vertrouwelijk te

 

Artikel 7. Prijzen & Betaling

 1. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW en worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.
 2. Wederpartij verbindt zich de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te
 3. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag.
 4. Over de tijd dat wederpartij met de betaling in verzuim is geweest kan gebruiker

over het aan hem verschuldigde bedrag zonder nadere ingebrekestelling rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de handelsrente verhoogd met 2%.

 1. Indien tussentijds een of meer van de kostprijsfactoren, die buiten de invloed van gebruiker liggen, een verhoging ondergaan, ook indien sprake is van voorzienbare omstandigheden, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

Artikel ti. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle voor de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van de wederpartij nadat deze aan ál zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomt heeE voldaan.
 2. De inhoud van de overlegde aanbieding is eigendom van gebruiker. Het is niet toegestaan deze informatie aan te wenden voor derden in de vorm van tekst, schema’s, tabellen, of tekeningen te kopiëren, of anderzijds te gebruiken dan voor interne evaluatie, tenzij hiervoor schriEelijke toestemming is verleend door gebruiker.

Artikel 9. Exoneraties

 1. Niet in de prijs inbegrepen zijnti herstel en/of onderhoud vanwege een beschadiging of vervuiling van de installatie(s)ti vervanging van complete systemen q. (delen van) installatiesti werkzaamheden die onder garantiebepalingen van derden vallen (nieuwbouwwerk, garantieperiode etc.)ti zorgen voor noodvoorzieningenti het chemisch- technisch reinigen van installatiesti het leveren van systeemvullingenti afvoeren van alle chemicaliën als genoemd in het Besluit Klein Chemisch Afvalti het reinigen van de uitwendige delen van de installaties en van de technische ruimten waarin de installaties zich bevinden.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde materialen en de goede uitvoering van de door hem uitgevoerde werkzaamheden.
 2. Alle op de overeenkomst betrekking hebbende werkzaamheden zullen worden verricht door personeel dat hiervoor de vereiste scholing en vakbekwaamheid bezit.
 3. Is gebruiker krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de wederpartij dientengevolge geleden, directe materiële schade.
 4. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn
 5. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor gevolgschade welke voortkomt uit het inschakelen en of uitschakelen van de installatie en apparaten.

 

 1. Gebruiker is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van wederpartij, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de gebruiker of van de door hem ingeschakelde hulppersonen.
 2. De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade als bedoeld in dit artikel is door gebruiker middels verzekering gedekt.
 3. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de gebruiker slechts aansprakelijk indien en voor zover de wederpartij bewijst, dat deze te wijten is

aan opzet of schuld van de gebruiker.

 1. De omvang van de door de gebruiker te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.
 2. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van de gebruiker en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 2.500.000,00.
 3. Elke aansprakelijkheid van de gebruiker vervalt, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd, voor zover niet iets anders is overeengekomen,
 4. De vordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de wederpartij niet met bekwame spoed nadat hij deze heeE ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriEelijk en gemotiveerd de gebruiker hiervan op de hoogte heeE gesteld.
 5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de wederpartij of derden (mede)veroorzaakt door ter beschikking gestelde zelfstandig werkzame of gedetacheerde persoon/personen.
 6. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de wederpartij blijE.
 7. Gebruiker geeE geen zekerheid op volledigheid van de door haar opgestelde rapportages en adviezen, noch draagt zij enige verantwoordelijkheid voor onverhoopte fouten of onvolkomenheden in haar rapportages en adviezen.

Artikel 11. Inspecties

 1. De werkzaamheden hebben betrekking op alles wat direct of indirect verband houdt met het goed en veilig functioneren van technische installaties volgens de officiële richtlijnen welke onder andere worden beheerd en uitgegeven door de Stichting Certificatie technische Installaties (SCIOS).
 2. De werkzaamheden en rapportage van de inspecties worden vastgelegd in het inspectierapport, waarbij wordt aangegeven of de installatie voldoet aan de geldende voorschriEen.
 3. Na administratieve verwerking en beoordeling door een inspecteur wordt het inspectierapport aan de wederpartij ter beschikking gesteld.
 4. Wanneer de technische installatie voldoet aan de geldende voorschriEen zal tevens een ‘Certificaat van Inspectie’ worden afgegeven.
 5. Als de technische installatie niet voldoet aan de geldende voorschriEen en om deze reden het ‘Certificaat van Inspectie’ niet kan worden afgegeven dienen de gebreken te worden verholpen en zal een her- inspectie moeten plaatsvinden.
 6. Alle kosten voorvloeiend uit opmerkingen en/of aneuringen zullen aan de wederpartij worden

 

Artikel 12. Opschorting, ontbinding en opzegging

 1. De wederpartij is bevoegd de werkzaamheden op te schorten. Wederpartij is verplicht dit schriEelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met de gebruiker in overleg te treden omtrent de gevolgen.
 2. Als de gebruiker ten gevolge van de opschorting gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeE hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding.
 3. Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan opgeschort of vertraagd en is dit de gebruiker niet toe te rekenen, dan is de wederpartij verplicht om alle verrichte werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakt een nog te maken kosten, voortkomend uit verplichtingen die de gebruiker reeds is aangegaan b.t. de verdere vervulling van de overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.

 

 1. Als de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn opgeschort of vertraagd, is de gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Onverminderd de toekomende rechten zijn beide partijen bevoegd zonder tussenkomst van de rechter en zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden, indien er bij de wederpartij sprake is vanti surseance van betaling of in staat van faillissement Eveneens indien na schriEelijke ingebrekestelling er tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst, dan wel dat het voor partijen te verwachten is dat wederpartij zal tekortschieten in de nakoming.
 3. De wederpartij is verplicht de schade die de gebruiker lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van de gebruiker die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de wederpartij niet kan worden toegerekend.

 

Artikel 13. Wijzigingen

 1. De wederpartij en de gebruiker kunnen in onderling overleg wijzigingen in de overeenkomst, werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan
 2. Als de gebruiker bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt gebruiker de wederpartij een schriEelijke bevestiging met al de aanpassingen van dien.
 3. De gebruiker heeE recht op een redelijke vergoeding van de kosten, ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.

Artikel 14. Niet nakoming van de wederpartij

 1. Indien de wederpartij aan een keuring of aanvaarding van de werkzaamheden

niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht, heeE de gebruiker aanspraak op vergoeding van rente tegen het weZelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is de gebruiker tevens bevoegd om de werkzaamheden op te schorten.

 1. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen de afgesproken tijd of wijze, dan kan de gebruiker aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het weZelijk rentepercentage verhoogd met 2% met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door de gebruiker. In dat geval is de gebruiker tevens bevoegd om de overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
 2. Indien de gebruiker vermoedt dat de wederpartij de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is de gebruiker gerechtigd om van de wederpartij

genoegzame zekerheid te verlangen. Indien de wederpartij in gebreke blijE met het stellen van de verlangde zekerheid, is de gebruiker bevoegd de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.

 1. Alle werkelijk door de gebruiker gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 15. Overmacht.

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen kan aan gebruiker niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door gebruiker ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan gebruiker apankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 3. Gebuiker heeE het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als gebruiker door overmacht tijdelijk is verhinderd om de verplichtingen jegens wederpartij na te Als de overmacht situatie is te vervallen, komt gebruiker zijn verplichtingen na zodra de planning het toelaat.
 4. Als er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, is gebruiker bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door gebruiker.
 5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

 

 

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de wederpartij geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij de De gebruiker heeE het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de wederpartij heeE het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om de, volgens het ontwerp van de gebruiker gerealiseerde (inspectie) werkzaamheden, rapportages en andere documenten geheel of in onderdelen daarvan aan te passen voor eigen of commercieel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriEelijke toestemming van de
 3. De wederpartij is alléén bevoegd om de documenten en rapportages van de gebruiker, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan de gebruiker kan worden In dat geval is de gebruiker niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op werkzaamheden door of namens de wederpartij.

Artikel 17. Geschillen.

 1. Beide partijen verplichten zich tegenover elkaar om geheimhouding naar derden te verzekeren over bedrijfsaangelegenheden van de wederpartij.
 2. De overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands
 3. Elk geschil tussen gebruiker en wederpartij, zal worden beslecht door krachtens de wet bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de gebruiker.
 4. De wederpartij is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover wederpartij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de wederpartij geacht domicilie te hebben gekozen in Den Haag.